وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری

نصب ۱ دستگاه راهبند امنیتی مدل ذوالفقار به طول ۵/۳ در محل وزارت علوم و تحقیقات و فناوری جهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر و قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر.