وزارت نفت

وزارت نفت

نصب ۳ دستگاه راهبند امنیتی مدل فجر به طول ۳ متر در محل وزارت نفت جهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر و قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر.