ستاد کل فرماندهی مرزبانی ناجا جمهوری اسلامی ایران

نصب ۱ دستگاه راهبند امنیتی مدل زلزال در محل ستاد کل فرماندهی مرزبانی ناجا جمهوری اسلامی ایران به طول ۴ مترجهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر و قابلیت استفاده به عنوان سنگر اتوماتیک و نصب سلاح اتوماتیک و قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر

نیروگاه بیستون کرمانشاه

نصب ۱ دستگاه راهبند امنیتی مدل زلزال در محل ستاد کل فرماندهی مرزبانی ناجا جمهوری اسلامی ایران به طول ۶ مترجهت جلوگیری از ورود خودروهای انتحاری (سبک و سنگین) با پوشش کامل مسیر و قابلیت استفاده به عنوان سنگر اتوماتیک و نصب سلاح اتوماتیک و قابلیت نصب سیستم تشخیص مواد منفجره و مواد مخدر